Integritetspolicy (GDPR)

Behandling av personuppgifter inom Bonaj AB

Du som kommer i kontakt med oss ska känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning samt interna regler och rutiner för säker hantering av information. Här följer beskrivning av hur vi hanterar insamling, behandling, användning och delning av dina personuppgifter.

Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal eller lagar samt för att utföra kund- och marknadsanalyser. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att ge dig bra service när det gäller information och uppföljning.

När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.


Vi samlar in personuppgifter på följande grunder

Vi behandlar personuppgifter endast när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lagar. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Kontaktuppgifter: exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress
 • Personnummer/organisationsnummer
 • Användarnamn
 • Bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerar självmant och uppgifter du lämnar via samtycke
 • Information om din anläggning/lokal
 • All avtalsrelaterad information
 • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.


Vi samlar in personuppgifter på följande sätt

Vid behov inhämtar vi ditt samtycke innan behandling av dina personuppgifter påbörjas. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.


Vi inhämtar också personuppgifter på följande sätt

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som du lämnar i samband med att avtal ingås
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss eller besöker oss.
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss via webben

Information du ger oss, information som vi samlar in om dig, samt information om produkter/tjänster och finansiell information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.


Vad vi använder personuppgifterna till

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att endast samla in de uppgifter som är nödvändiga, relevanta och inte överflödiga för det ändamål de är avsedda för.


Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för;

 • anställningsavtal.
 • kund eller leverantörsrelation.
 • köp av varor eller tjänster.
 • marknadsföring, kundinformation och statistik
 • ansökan för lediga tjänster eller anmälan om intresse för anställning.
 • besök i vår verksamhet.
 • praktik
 • meddelande via webben
 • att på annat sätt söka kontakt med oss.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för ändamålen ovan och alltid med stöd av en rättslig grund.

Om det är nödvändigt kommer dina personuppgifter överföras till underleverantörer tex utlagd produktionsprocess och transporttjänster. Personuppgifterna kommer i sådant fall endast behandlas och användas av dem för de överenskomna ändamålen. Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag som vi samarbetar med, t ex underleverantörer m.fl. som befinner sig inom EU.


Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar ut dina personuppgifter till tredje part endast om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag eller att du givit ditt samtyckt till det.

Bonaj AB är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att företaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.


Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan återskapas.

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter om felaktigheter upptäcks. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas om det är förenligt enligt lag eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.


Dina rättigheter som registrerad gällande tillgång, rättelse och radering

 • Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera den information vi har om dig.
 • Du har rätt att begära korrigering av felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att snarast radera alla personuppgifter. Då säkerställer vi att den data vi är skyldiga att spara, skyddas från att kunna användas till andra syften än att uppfylla de legala kraven.


Så skyddar vi dina personuppgifter

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt ISO-standarder för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att endast behörig personal har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete.

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.

Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.


Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få ett registerutdrag för att kunna kontrollera att dina personuppgifter behandlas korrekt. Du kan även be om radering eller invända mot vår behandling (exempelvis om någon av de uppgifter vi har om dig är felaktig). Vi har rätt att neka din begäran om vi på grund av lagkrav eller liknande är förhindrade att radera eller ändra uppgifter.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) eller vända dig till datainspektionen.

datainspektionen@datainspektionen.se

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Bonaj AB
Grönsta Industriväg 7
635 02 Eskilstuna

Telefon: 016-134060

E-post: emil.ryden@bonaj.se

Robotarmar längs löpande band
Join our newsletter and get 20% discount
Promotion nulla vitae elit libero a pharetra augue